Politiattester i Klepp svømme og stupeklubb


Bakgrunn
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Klepp svømme og stupeklubb vil kreve fornyet politiattest hver tredje år. Individer som nekter å imøtekomme dette kravet vil umiddelbart bli løslatt fra sitt verv/ansettelsesforhold i organisasjonen.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

I Klepp svømme og stupeklubb er Martin Sunde ansvarlig for politiattest. Martin kan kontaktes på kasserer@kleppssk.no eller på telefon 913 04 883. Personen som skal ha politiattest for godkjenning skal få dette skjemaet ferdig utfylt av klubbens leder.

Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra svømme og stupeklubben, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

Søk om politiattest her

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Bokmål

Nynorsk

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Attesten kan også sendes på mail til kasserer@kleppssk.no. Mail merked med «Politiattest+navn».

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.