Kva gjør ein egentlig i styret?

Hei alle foreldre og foresatt i Klepp svømme- og stupeklubb (KSSK)

KSSK trenger nye og flere krefter til å drive klubben videre.
Det er personer i dagens styre som har signalisert de ønsker å gå ut av styret etter lang og tro tjeneste, samtidig som alle roller og oppgaver ikke ble fylt opp ved forrige årsmøte når det ble valgt nytt styre.
I vedlegget (se under) ligger det en beskrivelse av alle oppgaver og roller som skal utøves av styret. Et verv kan inneha flere oppgaver/roller, for eksempel nestleder og materialforvalter.

Styreverv betyr litt jobbing, men det er veldig givende, en kommer tett på klubben, utøvere og en er med på å videreutvikle og sette klubbens retning.

Valgkomiteen ber alle som er knyttet til klubben om å tenke gjennom muligheten til å bidra og om dette er noe en kunne tenke seg. Dersom det høres spennende ut, ta kontakt med valgkomiteen for en uforpliktende prat:

Amund Junge (leder, 402 37 056)

Geir Gundersen Fuhr (911 53 022)

Berit Elin Hatteland Krog (954 59 744)

Innstilling til nytt styre vil være på nyåret, og velges inn på årsmøtet.

Hilsen

Valgkomiteen

 

Styrets funksjon og sammensetning

–        Hentet fra klubbhåndboka, fullstendig versjon ligger her: Klubbhandbok – Klepp SSK

 

Styremøter avholdes en gang annenhver måned på klubbkontoret i svømmehallen eller annet egnet møtested. I særskilte tilfeller kan styret komme sammen utenom fast møtetid.

Styret skal

·       Planlegge og ivareta KSSK`s totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover og lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.

·       Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter.

·       Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.

·       Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.

·       Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Leder

·       Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger.

·       Står for klubbens daglige ledelse. Han/hun koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet.

·       Forbereder saker og leder møtene som avholdes i klubben.

·       Anviser utbetalinger sammen med kasserer.

·       Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder

·       Fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.

·       Bistår leder og danner et lederteam med denne.

·       Har ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem.

Sekretær

·       Føre referat over alle styremøter og medlemsmøter i KSSK.

·       Lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.

·       Lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre det tilgjengelig for alle medlemmer.

Kasserer/regnskapsfører

·       Disponerer klubbens midler og har fullmakt til gjeldene bankkontoer.

·       Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm).

·       Anviser utbetalinger sammen med leder.

·       Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne.

·       Sette opp resultatregnskap ved årsslutt og påse at dette blir revidert til årsmøtet.

·       Tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering.

Svømmeutvalg/oppmann

·       Leder for svømmeutvalget.

·       Ansvarlig for stevner og sportslige arrangement.

Svømmeskoleansvarlig

·       Ansvarlig for kursvirksomheten og oppgaver relatert til Svømmeskolen.

Stupeutvalg

·       Leder for stupeutvalget.

·       Ansvarlig for stevner og sportslige arrangement.

·       Ansvarlig for Stupskolen.

Materialforvalter

·       Samarbeidsavtaler mellom klubben og eksterne leverandører.

·       Klubbens kontakt inn mot utstyrsbehov i Klepphallen.

·       Bestilling av premier til stevner.

Styremedlemmer

·       Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.

·       Kan være valgt til spesielle oppgaver, som for eksempel informasjon/web, foreldrekontakt, materialforvalter o.l.

 
Postet i Årsmøte, Klubbinformasjon, Siste nytt og tagget , .